Deze Overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bestelbon en wordt aangegaan tussen Julie Landrieu (Hoogweg 15a, 8750 Wingene, België, KBO-nummer 0806613297) (de "Fotograaf"), en de klant zoals geïdentificeerd op de Bestelbon (de "Klant").
DIENSTEN EN AFBEELDINGEN. De Fotograaf zal aan de Klant de diensten (de "Diensten") en/of afbeeldingen (de “Afbeeldingen”), leveren zoals beschreven in de Bestelbon onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.
UITVOERING. De Fotograaf zal de Diensten en/of Afbeeldingen op een correcte wijze leveren, volgens de regels van de kunst.
VERGOEDING. De Klant zal aan de Fotograaf de vergoedingen, kosten, en belastingen betalen zoals beschreven in de Bestelbon. Alle betalingen worden gedaan in euro, zijn verschuldigd bij ontvangst van de factuur, en worden achterstallig wanneer niet betaald binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling of laattijdige betaling, zal de Klant automatisch en zonder verdere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de interest bepaald bij de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, op de foto's, afbeeldingen, beelden, audiovisueel materiaal, illustraties, ontwerpen, presentaties, artwork, displays, negatieven, documenten, en ander materiaal gecreëerd of geleverd door de Fotograaf (de "Afbeeldingen") behoren exclusief toe aan de Fotograaf.
GEBRUIK. Tenzij anders overeengekomen, mag de Klant de Afbeeldingen enkel gebruiken voor strikt persoonlijk gebruik. De Klant heeft niet het recht om de Afbeeldingen te commercialiseren, te kopiëren, te verspreiden, of deze te gebruiken op het internet of op sociale media. De Klant dient de naam van de Fotograaf altijd duidelijk te vermelden als de eigenaar van de auteursrechten op de Afbeeldingen (© Julie Landrieu). De Klant zal passende maatregelen nemen om te voorkomen dat de Afbeeldingen worden gedownload of gekopieerd/gecommuniceerd. De Klant is aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik, verspreiding of reproductie van de Afbeeldingen en voor schade door onvoldoende bescherming van de Afbeeldingen of het ontbreken van een correcte auteursvermelding, en zal de Fotograaf schadeloosstellen voor eventuele schade.
LEVERING. De Diensten of Afbeeldingen worden geleverd binnen de periode vermeld op de Bestelbon, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie in de sector. Een vertraging in levering zal niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Vanaf de levering draagt de Klant het risico op verlies of schade. De fysieke eigendom van de Afbeeldingen blijft bij de Fotograaf tot alle bedragen volledig betaald zijn (factuurbedrag, kosten, belastingen, en schade).
AANSPRAKELIJKHEID. De Klant is als enige aansprakelijk voor zijn/haar gebruik van de Afbeeldingen en zal de Fotograaf schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren voor/van alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en onkosten, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Afbeeldingen door de Klant of die verband houden met het vertrouwen van de Fotograaf op instructies, informatie of materialen verstrekt/goedgekeurd door de Klant. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, of incidentele schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, de Diensten, de Afbeeldingen, of handelingen of nalatigheden van de Fotograaf, ongeacht de omstandigheden. De Klant zal de Fotograaf schadeloosstellen voor niet-toegelaten gebruik van de Afbeeldingen.
ANDERE BEPALINGEN.
Geen overdracht. De Klant mag deze Overeenkomst of de rechten hieronder niet overdragen aan een derde partij. Deze Overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de partijen gesloten.
Onafhankelijke partijen. De partijen zijn onafhankelijk t.o.v. elkaar. Deze Overeenkomst beoogt niet om de partijen in een andere relatie te plaatsen.
Geen ‘release’. De Fotograaf garandeert niet dat eventuele onderliggende rechten of rechten van derden in of m.b.t. de Afbeeldingen werden gevrijwaard, geregeld of afgekocht (“gecleard”). Als geen expliciete ‘release’ wordt voorgelegd, ondertekend door een derde partij (bijv. een model, fysieke eigenaar, of merkhouder), dan is er geen release voor onderliggende rechten en zijn dergelijke rechten niet gecleard. De Klant zal de Fotograaf vrijwaren voor claims van derden m.b.t. zijn/haar gebruik van de Afbeeldingen.
Reshoots. Indien de Klant verzoekt om een ​​opname opnieuw te verrichten of een Dienst opnieuw te leveren, dan zal de Klant de prijzen, kosten en uitgaven van de Fotograaf betalen, tenzij dit verzoek het gevolg is van het verlies of onbruikbaar worden van de Afbeeldingen, vóór de levering, door een technisch mankement of een fout van de Fotograaf.
Geen wijzigingen. De Klant garandeert dat hij/zij de Afbeeldingen niet zal wijzigen of aanpassen, en dat hij/zij de metadata van de Afbeeldingen niet zal wijzigen of verwijderen. De Klant zal de Afbeeldingen niet gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de naam of reputatie van de Fotograaf of een derde partij (inclusief modellen).
Klachten: Klachten moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Afbeeldingen schriftelijk worden meegedeeld.
Annulering. Een bestelling kan enkel geannuleerd worden als dit schriftelijk wordt gevraagd, uiterlijk 10 werkdagen vóór de geplande dag van uitvoering van de Diensten. In geval van tijdige annulering, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van 25% van de waarde van de bestelling (of de werkelijke schade als deze hoger is). In geval van laattijdige annulering, zal de Klant het totaalbedrag betalen zoals overeengekomen op de Bestelbon.
Overmacht. In geval van overmacht (d.w.z. gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten de controle van de Fotograaf liggen), is de Fotograaf niet geacht de Overeenkomst te hebben geschonden.
Recht & Rechtbank. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen i.v.m. deze Overeenkomst.
Integratie. Deze Overeenkomst vormt de volledige uitdrukking van de afspraken tussen de partijen en vervangt alle eerdere communicatie tussen de partijen. Een wijziging van deze Overeenkomst is enkel bindend indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.
Back to Top